Warunki

Witamy na pl.menulist.menu!

Cieszymy się, że możemy Cię powitać na pl.menulist.menu. Strona pl.menulist.menu jest projektem firmy opisanym pod imprintem (MZR).


Na tej stronie znajdziesz warunki (AGB), zgodnie z którymi strona pl.menulist.menu i jej subdomeny mogą być używane. Prosimy o uważne przeczytanie naszych warunków. Wchodząc, używając lub rejestrując się na naszej stronie, niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe warunki. Zobowiązują się również do przestrzegania niniejszych OWH oraz obowiązujących przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się na poniższe warunki, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.

§ 1 Przedmiot Ogólnych Warunków Handlowych
   1. To są ogólne warunki handlowe MZR. Odnoszą się one do oferowanej usługi, która jest świadczona w Internecie pod adresem URL pl.menulist.menu i innymi powiązanymi subdomenami. Celem OWH jest uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy MZR a wszystkimi osobami fizycznymi lub prawnymi, które korzystają z całkowicie darmowej oferty menu. Zarejestrowani użytkownicy (zwani dalej członkami) zaakceptowali niniejsze warunki podczas rejestracji i mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez MZR dla członków.
   2. Stosunek prawny pomiędzy MZR a członkami regulują również warunki niniejszego regulaminu, wytyczne dotyczące komponowania i ustawiania ocen oraz wytyczne dotyczące ustawiania zdjęć, filmów, plików i innych treści. Warunki te obowiązują również wtedy, gdy strona internetowa foddlocator.menu lub jej obszary są wykorzystywane za pośrednictwem innych stron internetowych.

§ 2 Serwis pl.menulist.menu
   1. pl.menulist.menu jest ofertą, która ułatwia swoim użytkownikom i członkom na podstawie serwisu internetowego wyszukiwanie ofert restauracji (zwanych dalej dostawcą), ze szczególną cechą, że członkowie pl.menulist.menuoceniają restauracje i dania tych restauracji, które mogą polecić.
Całe menu jest dostępne dla jego członków i użytkowników bezpłatnie.
   2. Członkowie otrzymują profil użytkownika, który pozwala im na korzystanie z oferty komunikacyjnej pl.menulist.menu i oprócz recenzji mogą umieszczać w systemie pl.menulist.menu zdjęcia, filmy, pliki i inne treści.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego pl.menulist.menu
   1. Internetowy serwis informacyjny pl.menulist.menu umożliwia wszystkim użytkownikom i członkom znalezienie danych adresowych i dalszych informacji o restauracjach (menu, godziny otwarcia, oferta usług, miejsca siedzące itp.)
Korzystanie z serwisu informacyjnego i zawartych w nim danych jest dozwolone tylko w tym celu i tylko do użytku prywatnego. Jakiekolwiek użycie w jakimkolwiek celu, w szczególności w celu komercyjnej dystrybucji lub jako środek gromadzenia danych, jak również jakiekolwiek inne komercyjne wykorzystanie lub użycie jest zabronione. Wykorzystanie lub przetwarzanie pobranych danych do innych celów jest dozwolone tylko pod ścisłymi warunkami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.
   2. MZR nie udziela żadnej gwarancji na dostępność serwisu informacyjnego, jak również na kompletność i poprawność danych w nim zawartych (w szczególności w zakresie podawania cen w menu).

§ 4 Zawarcie umowy
   1. Dostęp do oferty publikowanej pod adresem pl.menulist.menu mają wszyscy użytkownicy Internetu. Strona pl.menulist.menu jest projektem jak podano w nadruku (dalej MZR).
   2. Istnieje również możliwość bezpłatnego członkostwa. Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tej dodatkowej oferty muszą najpierw zarejestrować się na stronie pl.menulist.menu, zaakceptować warunki użytkowania i ochrony danych osobowych, a następnie mogą uzyskać dostęp do rozszerzonej funkcjonalności oferowanej przez pl.menulist.menu.
   3. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do nawiązania stosunku umownego pomiędzy MZR a członkiem, który jest regulowany przez przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
   4. Rejestrując się, każdy członek zapewnia, że jego/jej dane osobowe są aktualne, kompletne i zgodne z prawdą, a po rejestracji będą aktualizowane przez czas trwania umowy.
   5. Członek zapewnia również, że albo osiągnął wiek 18 lat, albo ma na to wyraźną zgodę swoich rodziców, którzy są uprawnieni do korzystania z usług wymienionych w § 2 Ogólnych Warunków, w tym usług komunikacyjnych, oraz do dokonywania własnych ocen.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Członek może odwołać swoją zgodę na niniejsze warunki i zawartą umowę użytkowania w ciągu dwóch tygodni od złożenia zgody drogą mailową na adres [email protected].
Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy wysłanie e-maila w odpowiednim czasie. Jeśli odwołanie zostanie zgłoszone na czas, członek nie jest związany ani umową użytkowania, ani swoją zgodą na te warunki.

§ 6 Członkostwo
   1. Po zakończeniu rejestracji na pl.menulist.menu każdy członek otrzymuje profil użytkownika z pseudonimem i hasłem. Użytkownik wybiera pseudonim i odpowiadające mu hasło podczas rejestracji.
   2. Jako posiadacz podstawowego profilu użytkownika, członek może uzyskać dostęp do wszystkich darmowych usług pl.menulist.menu. Otwiera mu to możliwość:
I) oceniania swoich znanych restauracji i lokali gastronomicznych
II) zamieszczania zdjęć, filmów, plików i innych treści zgodnych z wytycznymi. Jest to częściowo możliwe bez posiadania profilu użytkownika. 
   3. Jako właściciel restauracji i profilu użytkownika, członek może korzystać ze wszystkich usług zawartych w darmowym pakiecie podstawowym.
   4. Przekazywanie profilu użytkownika innym członkom, użytkownikom lub dostawcom komercyjnym jest wykluczone.
   5. Aby mieć dostęp do menu pl.menulist.menu członek potrzebuje dostępu do internetu. Koszty i opłaty za połączenie internetowe i połączenie z internetem muszą być opłacone przez samego członka.

§ 7 Obowiązki członków
   1. Każdy członek jest odpowiedzialny za swój profil użytkownika oraz za informacje, oceny, zdjęcia, filmy, pliki i inne treści (w dalszej części regulaminu) pochodzące od niego lub z jego profilu użytkownika. W szczególności jest on zobowiązany do zachowania danych dostępowych w tajemnicy oraz do podjęcia środków ostrożności przeciwko szpiegowaniu danych dostępowych. Utrata lub szpiegowanie danych dostępowych lub inne naruszenia systemu bezpieczeństwa muszą być natychmiast zgłoszone przez członka na adres info(@@)pl.menulist.menu. Do momentu zgłoszenia utraty danych, członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, zakłócenia lub naruszenia wynikające z jego profilu użytkownika.
Członek zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa danej jurysdykcji przy wypożyczaniu treści i innych wypowiedzi użytkownika, jak również wszelkich treści pochodzących z jego profilu użytkownika. Członek zobowiązuje się również do powstrzymania się od jakiegokolwiek nadużywania systemu i oferowanych w nim usług.

    2. W szczególności każdy członek zobowiązuje się:
I. nie podszywać się pod inną osobę lub firmę i nie wprowadzać w błąd innych użytkowników lub usługodawców co do swojej tożsamości;
II. Nie przekazywać swojego profilu użytkownika innym członkom, użytkownikom lub usługodawcom ani nie umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego profilu użytkownika;
III. przy wyborze własnego pseudonimu nie używać nazw osobowych, firmowych lub innych nazw lub oznaczeń, które naruszają znaki towarowe, prawa autorskie lub osobiste innych osób lub w inny sposób naruszają przepisy prawa;
IV. nie używać pseudonimów lub innych nazw gloryfikujących przemoc, podburzających społeczeństwo lub związanych z pornografią, pornografią dziecięcą, kazirodztwem, sodomią, ekstremizmem politycznym lub religijnym, terroryzmem;
V. nie rozpowszechniać żadnych treści, które mogłyby motywować innych do popełniania czynów karalnych lub w inny sposób niemoralnych;
VI. nie używać systemu pl.menulist.menu i oferowanych w nim usług do nękania, grożenia lub w inny sposób naruszania godności, honoru lub seksualnego samookreślenia innych osób;
VII. Powstrzymania się od działań takich jak wysyłanie nieużytecznych e-maili lub spamu, wysyłanie lub ustawianie wirusów lub innych programów (spyware, malware, koni trojańskich itp.). Ponadto, aby powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić istnieniu lub funkcjonowaniu sieci danych lub centrum danych pl.menulist.menu lub jego użytkowników;
VIII. Nie praktykować żadnej obraźliwej krytyki ani nie rozpowszechniać oszczerstw, obelg, kłamstw lub dezinformacji;
IX. nie rozpowszechniać, bez zgody właściciela praw autorskich, żadnych treści chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej;
X. nie publikować, nie przechowywać i nie wykorzystywać danych osobowych osób prywatnych bez wyraźnej zgody osoby zainteresowanej;
XI. Nie umieszczać lub w inny sposób wprowadzać na rynek lub rozpowszechniać treści, które są dostępne w systemie bez wyraźnej zgody pl.menulist.menu;
XII. nie umieszczać linków do stron internetowych, treści, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, szkodliwe dla nieletnich lub w inny sposób niedopuszczalne.

§ 8 Ustawianie treści
   1. Istotnym elementem systemu pl.menulist.menu są treści generowane przez członków i wprowadzane do systemu pl.menulist.menu, które powinny służyć przede wszystkim do zobrazowania jakości oferty ocenianego usługodawcy. Członkowie pl.menulist.menu zobowiązują się do przestrzegania poniższych postanowień podczas korzystania z systemu pl.menulist.menu oraz podczas zamieszczania treści:  

I. Wszystkie treści zamieszczane przez członka muszą odnosić się do ocenianego oferenta, odpowiadać faktom i być jak najbardziej rzeczowe, obiektywne i dokładne. Nie możesz naruszać patentów, praw autorskich, znaków towarowych i praw osobistych lub w inny sposób chronionych pozycji prawnych osób trzecich.
II. Aby chronić te zasady, usługodawcy mają generalny zakaz wystawiania ocen, które mają wpływ na ich własną działalność. Nawet krewni lub pracownicy instytucji mogą wystawiać oceny swoim firmom tylko wtedy, gdy ujawnią swój związek z instytucją zapewniającą.
III. Przekazywanie, publikowanie lub udostępnianie w inny sposób treści jest niedopuszczalne, jeśli treści te przedstawiają lub zawierają:
- celową dezinformację, zniewagi, pomówienia, obsceniczność lub kłamstwa;
- groźby skierowane przeciwko innym członkom, dostawcom lub osobom trzecim;
- komercyjną autopromocję poprzez wprowadzanie adresów e-mail, adresów URL lub numerów telefonów;
- informacji pochodzących z pogłosek i niepotwierdzonych oświadczeń osób trzecich;
- loga, tytuły, nazwy marek lub materiały o przeznaczeniu komercyjnym;
- otwartą lub ukrytą reklamę;
- informacje o nieistotnych faktach.
IV. Niedopuszczalne są również treści:
- skopiowane lub w inny sposób zapisane;
- zawierają obraźliwe stwierdzenia i komentarze dotyczące innych członków lub ocen;
- pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób obraźliwe;
- inicjowane przez samych organizatorów i przekazywane przez słomianych ludzi;
- które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jako nośniki wirusów, trojanów lub innych szkodliwych programów.

2. W celu ochrony dostawców, członków i innych użytkowników, pl.menulist.menu zastrzega sobie prawo do usuwania w dowolnym momencie bez uprzedzenia treści, które są niedopuszczalne lub w inny sposób niebezpieczne dla systemu.

§ 9 Prawa MZR oraz sankcje i środki zaradcze
   1. Jeśli tylko pojawią się konkretne przesłanki, że członek narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe lub wytyczne MZR, lub jeśli istnieje inny uzasadniony interes w ochronie innych członków, użytkowników lub dostawców, MZR może podjąć środki przeciwko członkowi z następującego katalogu środków. W szczególności, MZR
I. usunie treści, które zostały umieszczone na stronie dining pl.menulist.menu;
II. Ostrzegać członków;
III. ograniczyć możliwości korzystania z systemu;
IV. Tymczasowo zawiesić członka;
V. definitywnego zablokowania członka.
Decyzja o tym, jakie działania należy podjąć, zostanie podjęta (w razie potrzeby po wysłuchaniu członka) z uwzględnieniem winy członka. Zablokowanie członka powoduje zamknięcie wszystkich profili użytkowników założonych w jego imieniu lub mu przypisanych. Członkowie trwale zawieszeni nie mają prawa do odzyskania zablokowanego profilu użytkownika ani do otwarcia nowego profilu użytkownika.
   2. MZR zastrzega sobie prawo do usunięcia nicków, profili użytkowników lub treści członków, jeśli dane konta nie były używane przez więcej niż sześć miesięcy z rzędu.
   3. MZR wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania swojej oferty lub związanych z nią usług w dowolnym momencie. System może zostać czasowo wyłączony z użytku, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub zmiany wersji, bez prawa użytkownika do roszczeń wobec MZR.

§ 10 Wypowiedzenie
   1. Członek może w każdej chwili wypowiedzieć umowę użytkowania, bez podawania przyczyn, wysyłając wypowiedzenie e-mailem na adres info(@@)pl.menulist.menu.
   2. MZR ma prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia 14 dni do końca miesiąca. Prawo do blokowania i prawa MZR określone w katalogu środków pozostają nienaruszone.

§ 11 Skutki wypowiedzenia lub definitywnej blokady
   1. Wraz z wypowiedzeniem lub ostatecznym zawieszeniem członka usuwany jest jego nick, profil użytkownika oraz przechowywane pod nimi dane osobowe. Oceny i inne treści, które członek umieścił w systemie pl.menulist.menu, tracą swoje odniesienie do członka, ale pozostają jako część oferty gastronomicznej pl.menulist.menu w systemie.

§ 12 Akceptacja umowy przez osoby trzecie
   1. MZR ma prawo (z czterotygodniowym okresem wypowiedzenia) do przeniesienia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osobę trzecią. W takim przypadku członek jest uprawniony do wypowiedzenia umowy użytkowania po powiadomieniu go o przejęciu umowy poprzez e-mail na adres [email protected].

§ 13 Przegląd treści i zgłaszanie nadużyć
   1. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony praw patentowych, praw autorskich, znaków towarowych i prywatności osób trzecich, MZR jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia zgodności przesłanych treści z obowiązującymi przepisami ustawowymi, niniejszymi OWH oraz własnymi wytycznymi i zasadami, a w razie potrzeby do modyfikacji lub całkowitego usunięcia takich treści.
   2. Ponieważ nadużycia są najczęstsze wśród użytkowników i członków, MZR polega również na uwadze i gotowości do komunikacji swoich członków i użytkowników. Za pomocą ustanowionej w tym celu procedury zgłaszania nadużyć członkowie lub inne poszkodowane strony powinny mieć możliwość zwrócenia uwagi na nadużycia, w szczególności na naruszenia niniejszych OWU, jak również na naruszenia praw patentowych, autorskich, praw do marki i praw osobistych. Po odpowiednim zapoznaniu się i własnym zbadaniu zgłoszonych faktów MZR stara się w rozsądnym czasie usunąć nielegalne, niedozwolone lub obraźliwe treści. MZR zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku nadużyć, w tym nadużywania procedury zgłaszania nadużyć.

§ 14 Informacje o ochronie danych osobowych
   1. Wszelkie dane osobowe udostępnione za pośrednictwem jadłodajni pl.menulist.menu będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Podczas zbierania i dalszego wykorzystywania danych przestrzegane są przepisy ustawy o telemediach (TMG) oraz przepisy federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

§ 15 Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
   1. Treści, do których prawa autorskie przysługują osobie trzeciej, nie mogą być przekazywane, rozpowszechniane lub włączane do systemu pl.menulist.menu bez uprzedniej wyraźnej zgody tej osoby. W związku z tym uczestnik zobowiązuje się zwolnić MZR z wszelkich roszczeń osób trzecich, które powstały w wyniku naruszenia przepisów prawa autorskiego przez zachowanie uczestnika.
   2. Zamieszczając treści członek potwierdza, że posiada wszelkie prawa do ich publikowania i wykorzystywania. Członek przyznaje MZR prawa do reprodukcji, modyfikacji, dystrybucji i publikacji wszystkich treści niezbędnych do regularnego funkcjonowania systemu pl.menulist.menu na całym świecie, wolnych od ograniczeń czasowych i przestrzennych, które członek udostępnia lub rozpowszechnia w systemie pl.menulist.menu. Jednocześnie, przekazując wkłady, MZR otrzymuje prawo do stałego prezentowania i rozpowszechniania wkładu na stronach MCR oraz stronach odpowiednich partnerów współpracy w zakresie określonych usług. Ponadto, wprowadzając treści, członek MZR przekazuje nieodpłatne, nieograniczone czasowo i przestrzennie prawo do powielania, przekazywania, publicznego udostępniania i wyświetlania, edytowania, cytowania i kopiowania treści i ich fragmentów z poszanowaniem praw moralnych i prywatności. integrowania i rozpowszechniania w kolekcjach oraz publikowania na innych platformach. Ponadto członek zezwala wszystkim użytkownikom i członkom na co najmniej niekomercyjne wykorzystanie tych treści.
   3. Ochronie handlowej i praw autorskich podlegają również treści zamieszczone na stronie pl.menulist.menu. Chronione są w szczególności recenzje, raporty, bazy danych, grafiki, loga, symbole i obrazy. Użytkownicy i członkowie pl.menulist.menu zobowiązują się do respektowania tych praw autorskich i innych praw własności przemysłowej MZR.
   4. Użytkownicy i członkowie pl.menulist.menu są poinformowani, że układ stron internetowych, ich zawartość, jak również niniejsze warunki i zasady, oświadczenia o prywatności i polityki są chronione i tylko za uprzednią pisemną zgodą MZR mogą być reprodukowane, przetwarzane, zmieniane lub wykorzystywane na innych stronach internetowych lub w innych mediach.

§ 16 Linki do stron internetowych osób trzecich i zrzeczenie się odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich
   1. MZR od samego początku stara się publikować na swojej stronie linki (tzw. odsyłacze lub banery) wyłącznie do legalnych treści. Jednak pełna i stała kontrola treści i linków innych oferentów nie jest technicznie możliwa. Dlatego też MZR dystansuje się od treści wszystkich bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych wprowadzonych za pośrednictwem MZR lub jego członków i użytkowników. Za zawartość tych stron oraz za naruszenia patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub dóbr osobistych, które mają miejsce na tych stronach, odpowiedzialni są ich właściciele.
   2. MZR nie działa jako przedstawiciel, zastępca agenta lub pośrednik w zawieraniu umów, które zawierają jego użytkownicy i członkowie ze stronami, do których prowadzą linki.

§ 17 Odpowiedzialność
   1. Serwis oferowany przez MZR pl.menulist.menu oraz usługi i treści służą wyłącznie celom rozrywkowym i nie są przeznaczone do reprezentowania lub zastępowania profesjonalnej porady lub informacji w jakikolwiek sposób. Oceny i rekomendacje publikowane przez członków są subiektywnymi opiniami członków i w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii MZR ani nie można ich przypisać MZR. Z tego powodu oceny, rekomendacje lub inne wskazówki członków nie stanowią rekomendacji zakupu, kontraktu, kontaktu lub innej rekomendacji czy informacji od MZR, a jedynie subiektywną opinię danego członka.
MZR nie ponosi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za treści generowane przez członków oraz za wrażenie, jakie wywołuje całość treści wszystkich członków. Każdy rodzaj wykorzystania lub użycia tych treści odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Wymienione treści mogą być traktowane jedynie jako subiektywne, prywatne, nieprofesjonalne rekomendacje lub informacje i nie powinny być rozumiane jako podstawa biznesowa do zawierania umów, lecz co najwyżej jako wskazówka co do jakości i wiarygodności danego oferenta. MZR nie ponosi również odpowiedzialności za ogólne wrażenie powstałe w wyniku wzajemnego oddziaływania poszczególnych ocen i rekomendacji oraz za szkody materialne lub niematerialne, które można przypisać takiemu ogólnemu wrażeniu.
   2. MZR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody poniesione przez członków lub osoby trzecie z powodu zachowania swoich członków lub użytkowników. Użytkownicy i członkowie pl.menulist.menu są wyłącznie odpowiedzialni za swoje profile użytkownika i treści, które zamieszczają, wysyłają lub modyfikują. W związku z tym MZR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, szkody lub naruszenia praw wynikające z zaniedbania lub nieostrożnego obchodzenia się z danymi dostępowymi do profili użytkowników.
   3. MZR nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, utrudnienia w dostępie i szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania profili użytkowników przez członków lub spowodowane błędami systemu, awariami systemu spowodowanymi siłą wyższą lub wpływami zewnętrznymi (ataki hakerów, awarie systemu spowodowane atakami spamu) i Pracownicy lub osoby działające w zastępstwie MZR nie ponoszą za to odpowiedzialności.
   4. Mimo usilnych starań, by własny system był wolny od zewnętrznych wirusów, robaków i innych przyczyn szkód, MZR nie może zagwarantować, że system będzie wolny od błędów i wirusów. MZR nie może również zagwarantować bezproblemowej dostępności swojego systemu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za awarie i uszkodzenia systemów komputerowych, które są spowodowane siłą wyższą, wpływami zewnętrznymi lub awarią lub nieprawidłowym działaniem bram, sieci, dostawców lub serwerów hostingowych.
   5. Zmiany wersji, jak również większe prace konserwacyjne, rozszerzenia lub remonty są z reguły ogłaszane przez MZR z wyprzedzeniem, aby dać członkom możliwość zabezpieczenia się przed utratą danych poprzez przewidywaną kopię zapasową danych. Odpowiedzialność za utratę danych jest w każdym przypadku ograniczona przez typowy wysiłek włożony w ich odzyskanie. Jest to oparte na szkodzie, która wystąpiłaby, gdyby podjęto rozsądne środki zabezpieczające (takie jak tworzenie kopii zapasowych).
   6. W przypadku roszczeń umownych i pozaumownych, MZR odpowiada za umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków przez swoich aktywnych członków, pracowników lub zastępców.
MZR odpowiada za lekkie zaniedbanie tylko w przypadku narażenia życia, ciała lub zdrowia, jak również w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego MZR. W tym przypadku odpowiedzialność MZR jest ograniczona do wysokości szkody typowo przewidywalnej w momencie zawierania umowy. Zarzut winy umyślnej użytkownika lub członka pozostaje po stronie MZR.
   7. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

§ 18 Zwolnienie
   1. Użytkownicy i członkowie zwalniają MZR i jego pracowników z wszelkiej odpowiedzialności oraz wszelkich roszczeń i kosztów powstałych w wyniku naruszenia praw lub działań innych członków lub użytkowników pl.menulist.menu, które są zabronione przez niniejszy Regulamin. W szczególności zwalniają MZR z odpowiedzialności za naruszenie ich praw patentowych, autorskich, znaków towarowych lub dóbr osobistych, poprzez wypowiedzi, oceny, obrazy lub zdjęcia innych członków udostępnione im w systemie serwisu pl.menulist.menu lub w jakikolwiek inny sposób.
   2. Każdy członek zwalnia MZR i jego pracowników z wszelkiej odpowiedzialności oraz wszelkich roszczeń i kosztów dochodzonych przez innych członków lub osoby trzecie z tytułu naruszającego prawa lub nadużycia MZR w ramach systemu gastronomicznego pl.menulist.menu.
   3. Członkowie i użytkownicy biorą na siebie również koszty koniecznej obrony prawnej MZR, włączając w to wszystkie opłaty prawne i honoraria adwokackie, we wspomnianych przypadkach zwolnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy członkowie lub użytkownicy nie są odpowiedzialni za naruszenie prawa. Obrona prawna przed wyżej wymienionymi roszczeniami pozostaje zastrzeżona dla MZR. Członkowie i użytkownicy pl.menulist.menu zobowiązują się do przekazywania MZR wszelkich informacji istotnych dla ich obrony.

§ 19 Zmiana warunków ogólnych
   1. MZR zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. W przypadku istotnych zmian lub uzupełnień warunków, członkowie zostaną niezwłocznie poinformowani e-mailem o nowych, zmienionych fragmentach Warunków i poproszeni o wyrażenie zgody w ciągu dwóch tygodni. Jeśli członek nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionych warunków w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania, uważa się je za zaakceptowane. Znaczenie upływu dwutygodniowego terminu zostanie podane do wiadomości członka we wspomnianym e-mailu.

§ 20 Postanowienia końcowe
   1. Dla istniejących i wszystkich powstałych w związku z tym stosunków prawnych obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego i prawa sprzedaży ONZ.
   2. Dla użytkowników i członków, którzy są kupcami lub z innych powodów mogą zawrzeć umowę dotyczącą jurysdykcji, sądem właściwym jest Norymberga.

§ 21 Upoważnieni przedstawiciele
   1. pl.menulist.menu jest prowadzony jako pod imieniem i nazwiskiem.
Status Warunków: Luty 2020